Skip to main content

HMOOB

Koom haum PACER Center muaj kev tham qhia hais txog niam txiv txoj kev txhawb nqa kev kawm ntawv tshwj xeeb ua ob hom lus, muaj kev pab tsev neeg mus muab cov kev pab li lawv xav tau thiab muaj cov ntaub ntawv txhais ua ntau hom lus hais txog tej xwm txheej uas cov tsev neeg ntau caj ces sam sim ntsib. Cov ntaub ntawv hais mus no yog cov uas tau muab txhais ua lus Hmoob lawm.

Cov phau ntawv

Cov phau ntawv hais txog tsev neeg lub zog
Cov phau me ntawv no muaj 5 phau ua ke sau los qhia thiab txhawb cov niam cov txiv ntawm cov me nyuam muaj hnub nyoog txij thaum yug tau mus txog thaum muaj 5 xyoos. Txhua phau ntawv no muaj cov lus hais yooj yim thiab muab cov me nyuam thiab tsev neeg ntau caj ces cov duab coj los piav qhia ua ke. Saib cov lus hais qhia ntxiv nyob phab hais txog thaum tseem yau. Cov phau ntawv no sau tawm xyoo 2000.

Ib phau yog 5 dus las | ntau tshaj 5 phau lawm ces ib phau no yog 4.50 dus las; tus mem cim cov phau ntawv no yog | LPA-32H through LPA-36H

Cov ntawv siv los nrog koj tus me nyuam tham

image of Let's Talk Activity Cards - Hmong Version publication Cov ntawv siv los nrog koj tus me nyuam tham
Cov ntawv siv los nrog koj tus me nyuam tham yog ib txoj kev ua tau yooj yim thiab lom zem rau cov niam txiv thiab pab koj tus me nyuam npaj kom txawj nyeem ntawv. Cov ntawv no yuav pab koj tus me nyuam paub cim tau cov lus hais thiab txawj hais lus – no yog thawj kauj nruam hauv txoj kev kawm nyeem ntawv. Tsis tas yuav muaj lwm yam ntxiv li, tsuas yuav koj thiab koj tus me nyuam xwb.

Ib phau no yog 4 dus las | ntau tshaj 10 phau lawm ces ib phau no yog 2.50 dus las | ntau tshaj 100 phau lawm ces ib phau no yog 2 dus las | tus mem cim cov ntawv no yog | PHP-a27h

Cov ntawv siv los nrog koj tus me nyuam tham
Cov ntawv siv los nrog koj tus me nyuam tham yog ib txoj kev ua tau yooj yim thiab lom zem rau cov niam txiv thiab pab koj tus me nyuam npaj kom txawj nyeem ntawv. Cov ntawv no yuav pab koj tus me nyuam paub cim tau cov lus hais thiab txawj hais lus – no yog thawj kauj nruam hauv txoj kev kawm nyeem ntawv. Tsis tas yuav muaj lwm yam ntxiv li, tsuas yuav koj thiab koj tus me nyuam xwb.

Ib phau no yog 4 dus las | ntau tshaj 10 phau lawm ces ib phau no yog 2.50 dus las | ntau tshaj 100 phau lawm ces ib phau no yog 2 dus las | tus mem cim cov ntawv no yog | PHP-a41h

Daim ntawv qhia tes hauj lwm

Daim ntawv qhia tias peb yog leej twg
Teev qhia tag nrho cov kev pab, cov kev tham qhia, thiab lwm cov kev pab cuam, sau tawm xyoo 2010

| PHP-c37h

Vis Dis Aus

Phau khaws cov ntawv tseem ceeb cia

Phau khaws cia cov ntaub ntawv hais txog kev kawm ntawv tshwj xeeb
Cov niam cov txiv yeej muaj cuab kav khaws cia cov ntaub ntawv tseem ceeb hais txog kev kawm ntawv ntawm tus me nyuam nrog rau cov tswv yim koom tes nrog tsev kawm ntawv. Phau no sau tawm xyoo 2004.

Tsawg tshaj 10 phau ces ib phau no yog 10 dus las | ntau tshaj 10 phau lawm ces ib phau no yog 8 dus las | tus mem cim phau no yog | PHP-a5h

Cov ntawv sau tawm

tus mem cim yog
PHP-c106b-h
PHP-c106c-h
PHP-c106d-h
PHP-c215a-h
PHP-c269a-h
PHP-c269b-h
STC-31h
Cov Cuab yeej pab* rau Cov me nyuam mos, Cov me nyuam mus taus kev, thiab Cov me nyuam yaus uas muaj qhov tsis taus PHP-c212h
Cov hluas lub tswv yim qhia rau cov niam txiv: Yuav nrog koj tus tub tus ntxhais tham li cas txog nws txoj kev ntxhov siab PHP-c216h
Cov hom phiaj kawm ntawv tus kheej ALL-c56h
Cov kev chim, cov kev quaj, thiab lub siab coj: Tus cwj pwm coj yog ib txoj kev txuas lus PHP-c154h
Cov kev pab cuam rau cov me nyuam muaj qhov tsis taus ALL-52h
Cov kev qhia siv tau - Nyeem tau ntawv zoo: Pab koj tus me nyuam nyeem thiab to taub ntawv zoo GE-3h
Cov khoom siv tau yooj yim thiab pheej yig yeej muaj cuab kav pab tau txoj kev txuas lus ALL-16h
Cov niam txiv muaj cuab kav npaj mus koom cov rooj sib tham hais txog kev kawm ntawv tshwj xeep PHP-c156h
Cov npe ntawv thiab tsab cai ALL-49h
Cov ntaub ntawv ceev cia hais txog kev kawm ntawv thiab niam txiv txoj cai PHP-c41h
Cov ntawv cim thiab cov chaw pab ALL-48h
Cov tswv yim lis hauj lwm nrog koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv thaum cov kev mob nkeeg ntev no ua rau koj tus me nyuam mus kawm tsis tau ntawv HIAC-h25h
Cov tswv yim pab cov niam txiv rau txoj kev npaj hloov lub neej ALL-14h
Cov tswv yim tham nrog koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv PHP-c241h
Cov tswv yim txhawb kev nyeem ntawv thiab sau ntawv rau cov me nyuam muaj qhov tsis taus heev PHP-c206h
Cov tswv yim txhawb nqa kev nyeem ntawv thiab sau ntawv: Txhua tus me nyuam xav tau ib lub suab PHP-c207h
Cov tswv yim txhawb nqa kev nyeem ntawv thiab sau ntawv: Txhua tus sau ntawv yuav tsum muaj ib tug cwj mem sau PHP-c208h
Cov tswv yim txhawb txoj kev nyeem ntawv ua ke PHP-c213h
Cov twj pab txhawb (Assistive Technology) muaj rau cov me nyuam tseem yau STC-29h
Hloov kev pib npaj kawm mus rau qib pib kawm PHP-c196h
Kawm hais lus: Lub caij nyoog loj txawj hais lus PHP-c69h
Kev hloov lub neej mus ua tib neeg laus rau cov me nyuam hluas muaj cov cwj pwm coj ceev: Cov tswv yim npaj kev hloov neej rau cov niam txiv PHP-c235h
Kev hloov lub neej: Npaj ua lub neej mus lawm yav tom ntej PHP-c157h
Kev kawm ntawv tshwj xeeb Kev ntsuam xyuas ALL-10h
Kev npaj los daws kev kub ntxhov: Kev txhawb nyob hauv tsev rau cov me nyuam thiab cov hluas muaj kev ntxhov siab PHP-c225h
Kev ntsuam xyuas: Qhov no txhais tau li cas rau koj tus me nyuam? PHP-c2h
Kev ntsuam xyuas: Qhov no txhais tau li cas rau koj tus me nyuam? ALL-11h
Kev paj tswv yim thiab mus koom kev xab thooj PHP-c200h
Kev siab phem rau thiab thab cov kawm ntawv uas muaj qhov tsis taus BP-18h
Kev sib tham hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c82h
Kev teev xyuas qhov txawj ua thaum yau PHP-c76h
Kev thauj mus kawm ntawv thiab cov me nyuam muaj qhov tsis taus ALL-55h
Kev thib nqi rau them: thib cov nqi pab cuam noj qab haus huv muaj nyob hauv koj tus me nyuam tsab ntawv teev kev kawm ntawv tus kheej (IEP) los yog kev pab rau ib tsev neeg twg (IFSP) HIAC-h16h
Kev txhawb qhia tus cwj pwm coj los yog kev npaj los pab thaum kub ntxhov PHP-c141h
Khaws cov ntaub ntawv tseem ceeb cia pab tau txoj kev kawm ntawv tshwj xeeb mus tau zoo PHP-c155h
Kuv yuam paub tau li cas yog kuv tus me nyuam tab tom kawm tau ntawv mus? PHP-c78h
Kuv yuav paub tias kuv tus me nyuam kawm tau ntawv li cas? ALL-13h
Me nyuam cov chaw nyob txhawb tau cov kev pab cuam thaum yau PHP-c178h
Mus koom kev sib tham npaj kev kawm ntawv tus kheej rau koj tus me nyuam PHP-c27h
Mus nrhiav kho tis (county) cov kev pab kho me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws rau koj tus me nyuam PHP-c84h
Npaj kev kawm ntawv tus kheej rau koj tus me nyuam: Cov tswv yim yuav tau siv ALL-8h
Npaj mus koom lub rooj sib tham hais txog cov kev pab tus cwj pwm coj rau koj tus me nyuam PHP-c144h
Npaj rau txoj kev hloov los ntawm txoj kev txhawb nqa thaum yau mus rau kev kawm ntawv tus kheej PHP-c158h
Nthuav txoj kev npaj siv cov twj pab txhawb (AT) ntxiv li qhov tus me nyuam ua tau STC-33a(h)
Pab koj tus me nyuam kom cim tau qhov tau kawm ALL-41h
Paub qhov tseeb: Daim ntawv ceeb toom ua ntej ALL-43h
Paug qhov tseeb: Niam txiv txoj kev paub tso cai muab kev kawm ntawv rau lawv cov me nyuam tsis taus uas zoo mus kawm ntawv thiab cov mus kawm ntawv lawm ALL-40h
Qhov cov tub kawm ntawv xam pom txog kev qhia ntawv hauv chav qhia ib tsoom: Cov kev kawm tsis yooj yim rau cov tub kawm ntawv muaj qhov kawm tsis tau ntawv ALL-42h
Qhov hais piv txwv txog qib kawm tau ntawv thiab txawj ua tam sim no PHP-c253h
Qhov piv txwv ntawm cov kev txhawb qhia thiab pab kom muaj tus cwj pwm coj zoo nyob hauv tsev PHP-c218b(h)
Qhov piv txwv ntawm cov tswv yim txhawb qhia tus cwj pwm coj zoo PHP-c215b(h)
Qhov xav kom ua tau zoo thiab cov twj pab txhawb: Cuab lub zog rau koj tus me nyuam STC-32h
Sau cov hom phiaj thiab cov kev kawm rau hauv ib txoj kev kawm ntawv tus kheej thaum yau PHP-c260h
Siv cov lus nug los nrhiav cov lus teb: Lus taw qhia rau cov niam txiv ntawm cov me nyuam tau txais kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c136h
To taub cov kev pab cuam tib neeg tsis taus hu ua waivers HIAC-h31h
To taub txog txoj kev lis dej num hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c231h
To taub txog txoj kev pab txhawb nqa thaum yau PHP-c137h
Tsev kawm ntawv txoj kev pab txhawb thiab kev hloov kho PHP-c49h
Tshawb xyuas qhov twj pab txhawb (Assistive Technology) thiab Qhib lub qhov rooj tshiab rau koj tus me nyuam STC-28h
Tuav kev pab cuam yog dab tsi? PHP-c274h
Txhawb kom koj tus me nyuam muaj tus cwj pwm coj zoo thiab kawm tau ntawv PHP-c218a(h)
Txoj kev npaj siv cov twj pab txhawb li tus me nyuam ua tau STC-33b(h)
Txoj kev npaj siv cov twj pab txhawb li tus me nyuam ua tau STC-34a(h)
Txoj kev npaj siv cov twj pab txhawb li tus me nyuam ua tau STC-34b(h)
Ua ntawv qog qhia qhov koj tsis txaus siab mus rau Xeev Minnesota fab kev kawm ntawv PHP-b17h
Vim li cas koj thiaj yuav tau ua ib tug thoob tswv yim rau koj tus me nyuam? PHP-c226h
Xeev Minnesota cov kev xaiv kho lus hauv kev kawm ntawv tswj xeeb PHP-a25h
Yuav npaj koj tus me nyuam muaj qhov tsis taus mus kawm qib pib li cas: Cov tswv yim pab cov niam txiv PHP-c179h
Yuav sim cov twj pab txhawb nrog cov me nyuam mos, cov mus taus kev, los yog cov me nyuam pib npaj kawm ntawv li cas STC-27h


Ib daim yog 1.5 dus las | ntau tshaj 10 daim lawm ces ib daim no yog 50 xees